Adatvédelem

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Jelen adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) rendelkezései a Belvárosi Disznótoros (továbbiakban: BDT vagy Adatkezelő) által végzett adatkezelés, adatfeldolgozás törvényi megfelelésének biztosítását szolgálják. A Szabályzat célja meghatározni mindazon belső rendelkezéseket, amelyek biztosítják a Társaság által vezetett nyilvántartások működésének törvényi megfelelőségét, valamint az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, és az egyéb adatbiztonsági jogszabályi követelményeknek az érvényesülését, és megakadályozzák a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szabályzat tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy minden adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak.

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM. tv.);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Adatkezelő jogosult a jelen Szabályzat egyoldalú módosítására úgy, hogy erről előzetesen tájékoztatja a felhasználókat az általuk megadott email címre történő értesítéssel.

A BDT ADATKEZELÉSI ALAPELVEI

A BDT csak olyan személyes adatot kezel, amelynek kezeléséhez a felhasználó előzetesen hozzájárult, vagy amely szolgáltatásainkhoz (például hírlevél) technikailag szükséges, vagy amit törvény ír elő. A BDT személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli, csak a felhasználók számára világos céllal, és csak a szükséges ideig.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A jelen adatkezelés célja az, hogy a BDT a hírlevélre feliratkozó felhasználó számára hírlevelet küldjön, amelyben az aktuális híreket, hirdetéseket, reklámokat, stb. közöl.

A felhasználó kérelmezheti a BDT-nél, hogy az tájékoztassa személyes adatai kezeléséről, vagy kérheti személyes adatainak törlését. Ezen kéréséknek a BDT köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban eleget tenni.

Az adatkezelés során a BDT biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A BDT a személyes adatok kezelésére harmadik személy szolgáltatásait igénybe veheti feltéve, hogy a harmadik személy adatkezelésre vonatkozó gyakorlata megfelel a vonatkozó törvényi előírásoknak. A felhasználó a jelen szabályzat elfogadásával a harmadik személy által történő adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja.

 

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME

A BDT szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Az adatkezelés célja: A belvarosidisznotoros.hu szolgáltatás célja a honlap látogatása során a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében a felhasználói adatok rögzítése.

Az érintettek külön hozzájárulása esetén az adatkezelés célja továbbá a BDT hírlevél szolgáltatásának teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: hírlevél tekintetében: keresztnév; emailcím; irányítószám; születési év; nem; legmagasabb iskolai végzettség;

A szolgáltatás nyújtásához szükséges adatok köre: név; e-mailcím;.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.

A BDT cookie-t használ.

A SZOLGÁLTATÁS JELLEGÉRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

A BDT a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek az elektronikus szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A BDT a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

A BDT tájékoztatja felhasználóit, hogy folyamatosan biztosítjuk felhasználóink részére az általunk végzett adatkezelésre történő felhatalmazás visszavonásának lehetőségét.

A BDT tájékoztatja felhasználóit, hogy a felhasználók egyéb adatait nem kapcsolja össze a felhasználók azonosító adataival és a felhasználók hozzájárulása nélkül nem adja át azokat harmadik személy számára sem.

A BDT tájékoztatja felhasználóit, hogy folyamatosan biztosítja, hogy a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse azt, hogy mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezelésére kerül sor.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Belvárosi Disznótoros
Üzletek: 1075 Budapest, Király utca 1/d. // 1053 Budapest, Károlyi utca 17.
Telefon: Király utca: +36 1 791 48 28 // Károlyi utca: +36 70 60 22 775
E-mail: info@belvarosidisznotoros.hu

JOGORVOSLAT

Amennyiben a Belvárosi Disznótoros adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon hozzánk az info@belvarosidisznotoros.hu címen.

A BDT tájékoztatja felhasználóit, hogy a felhasználó bármikor kérelmezheti

a) a személyes adatai kezeléséről szóló tájékoztatás megadását,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A felhasználó kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Amennyiben jogainak sérelmét észleli, panaszával a Hatósághoz fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1534 Bp. Pf.: 834
Telefon: +36-1-3911400
Telefax: +36-1-3911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://naih.hu/

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy ez a weboldal ún. „cookie”-kat vagy „sütiket” használ. A sütik szöveges fájlok, amelyeket böngészési élmény javítására és anonim látogatottságmérésre használunk. A sütik használata letiltható minden böngésző beállításaiban. Az „Értettem” gombra nyomva olvasóink elfogadják az oldal által lerakott sütiket.